Umiędzynarodowienie Centrum Fizyki Teoretycznej

InterCFT
Jun 01, 2023
May 31, 2025

Funding

Polish National Agency for Academic Exchange
258,000.0 PLN

Description

Jak wskazują niedawne raporty UE, umiędzynarodowienie jest jednym z największych wyzwań polskiej nauki i odpowiedzią na tę główną potrzebę jest Projekt InterCFT. CFT PAN będąc małym instytutem ma dość ograniczone środki na umiędzynarodowienie i dodatkowe wsparcie w tym zakresie będzie dla instytutu istotne. Główne cele Projektu: i) przyciągnięcie zagranicznych pracowników naukowych do CFT PAN; ii) nawiązanie nowej i wzmocnienie istniejącej współpracy międzynarodowej; iii) upowszechnianie na arenie międzynarodowej wyników badań prowadzonych w CFT w obszarach działalności instytutu. iv) pomoc przybywającym jak i już zatrudnionym w CFT obcokrajowcom w sprawnym funkcjonowaniu tak by ich pobyt w instytucie był przyjaznym i owocnym doświadczeniem. Proponowana strategia umiędzynarodowienia opiera się na doskonale sprawdzającym się działaniu: organizacji konferencji międzynarodowych. Projekt zakłada zorganizowanie przez CFT PAN sumarycznie sześciu międzynarodowych konferencji naukowych na ok. 40-50 osób każda: trzech z zakresu astrofizyki relatywistycznej i trzech z podstaw kwantowej informacji i technologii kwantowych. W ramach pozostałych działań Projekt zakłada: i) modyfikację strony internetowej oraz wewnętrznej Wikipedii instytutu z informacjami dla obcokrajowców tak by zarówno ułatwić zatrudnionym obcokrajowcom funkcjonowanie w instytucie jak i polepszyć międzynarodową widoczność instytutu; ii) pomoc w legalizacji pobytu przybywających do CFT obcokrajowców poprzez wynajęcie zewnętrznej firmy, która m.in. reprezentowałaby obcokrajowców w Urzędzie ds. Cudzoziemców, zbierała i uzupełnianie dokumentację, itp. Spodziewane rezultaty: i) pozyskanie nowych, zdolnych pracowników naukowych z zagranicy, lokowanie przez nich grantów w CFT PAN; ii) nawiązanie współpracy z czołowymi zagranicznymi ośrodkami naukowymi i zwiększenie ilości wspólnych publikacji z naukowcami z zagranicy; iii) podniesienie rangi instytutu na arenie międzynarodowej.
Software development:
Andrzej Sawicki
The Project is financed by the Polish National Agency for Academic Exchange under the Foreign Promotion Programme